Search
  • inmoselfdesign

COMUNICAT OFICIAL DEL COL·LEGI D'APIS

Por Veronica Parellada Eller - 7 min de lectura


ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA RESPECTE A L'APLICACIÓ de la Llei 11/2020 de limitació de preus de lloguerAvui volem compartir la novetat que ens mana el Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris:


L‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya ens ha fet arribar un comunicat referent a la Llei 11/2020. Informen que estan constatant incompliments d'alguns agents sobre els requeriments de la nova Llei 11/2020, que limita els preus del lloguer als municipis declarats amb mercat d'habitatge tens.

Per això, recordem la importància d'aplicar correctament la normativa i informem que dins del tercer trimestre iniciaran inspeccions per comprovar el grau de compliment a les agències.


A la carta que ens han fet arribar, es llegeix textualment:


"La Llei estableix diverses obligacions adreçades als propietaris i als agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris, que es manifesten al llarg de tot el procés d'arrendament d'habitatges."


L'Agència ens sol·licita recordar-te la necessitat d'”informar els arrendadors de l'existència i els límits de les rendes a les anomenades “zones habitatge tens”, d'acord amb les normes ètiques i deontològiques de la professió i de conformitat amb l'article 55, del dret a lhabitatge, el qual estableix lobligació dels agents immobiliaris dactuar amb diligència, responsabilitat i amb subjecció a la legalitat vigent”.


I com t'avançàvem, ens informa que es faran inspeccions durant el darrer trimestre de l'any, “actuacions que en cas que es detectin incompliments hauran de comportar les mesures sancionadores previstes a la Llei”.


En aquest sentit, us recordem que la Llei del dret a l'habitatge ha incorporat, en matèria disciplinària, les infraccions que a continuació detallem:


INFRACCIONS GREUS (Apartat 4 de l'article 124 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge)


Són infraccions greus en matèria de contenció de rendes:

a) Incomplir en l'arrendament d'un habitatge subjecte al règim de contenció de rendes les regles essencials d'aquest règim relatives a la determinació de la renda.

b) Establir la part arrendadora una renda que superi l'import màxim que correspongui en aplicació del règim de contenció de rendes, si la renda fixada supera un vint per cent o més aquest import màxim.

c) Amagar a l'arrendatari que l'habitatge està subjecta al règim de contenció de rendes o informació relativa a l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges oa l'import de la renda del contracte d'arrendament anterior necessari per determinar el preu de referència.


INFRACCIONS LLEUS (Lletra f de l'apartat 2 de l'article 125 de la Llei 18/2007)


f) No fer constar l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, o si escau, l'import de la renda del contracte d'arrendament anterior, a la publicitat d'habitatges per llogar que inclogui el preu del lloguer, a les ofertes de arrendaments urbans d'habitatges o als contractes d'arrendaments urbans d'habitatges.

Són infraccions lleus en matèria de contenció de rendes:

a) Establir la part arrendadora una renda que superi l'import màxim que correspongui en aplicació del règim esmentat, si la renda fixada supera aquest import màxim de menys d'un vint per cent.

b) No adjuntar al contracte o no facilitar a l'arrendatari el document que genera el sistema d'indexació dels preus de lloguer, amb la informació relativa al valor de l'índex corresponent a un habitatge anàleg a l'arrendat, expressat en euros per metre quadrat, amb especificació dels marges inferior i superior, o la informació relativa a la data o l'import de la renda corresponent al contracte d'arrendament anterior, si cal per determinar la nova renda, així com falsejar o alterar la informació esmentada en perjudici de l'arrendatari.

Descarrega el nostre model gratuït de contracte de lloguer actualitzat a la nova legislació a la nostra botiga
6 views0 comments

Recent Posts

See All